Skip to main content
Skip table of contents

Wettelijke informatie

EU-CONFORMITEITSVERKLARING

i3-TECHNOLOGIES NV verklaart dat deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder onze exclusieve verantwoordelijkheid en dat dit product, i3TOUCH ES - Interactive Flat Panel Display, voldoet aan alle essentiële eisen van de richtlijnen, in het bijzonder aan de relevante harmonisatiewetgeving van de Unie: 2014/30/EU Elektromagnetische Compatibiliteitsrichtlijn, 2014/35/EU Laagspanningsrichtlijn, en 2011/65/EU Beperking van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische producten.     

Dit product draagt de CE-markering, die voor het eerst werd aangebracht in 2020.

 FCC CONFORMITEITSVERKLARING

i3-TECHNOLOGIES NV verklaart dat deze conformiteitsverklaring wordt afgegeven onder onze eigen verantwoordelijkheid en dat dit product, i3TOUCH ES - Interactive Flat Panel Display, is getest en in overeenstemming is bevonden met de eisen van 47 CRF Part 15 voorschriften en ANSI C63.4 voor de verificatie van klasse B van elektromagnetische compatibiliteit.

 FCC-waarschuwing.

Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC-regels.
De werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden:

  1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en

  2. Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan veroorzaken.

 FCC-verklaring

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de limieten voor een digitaal apparaat van Klasse B, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een residentiële installatie. Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie veroorzaken voor de radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een bepaalde installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie voor radio- of televisieontvangst veroorzaakt, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit en in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om te proberen de interferentie te corrigeren door een of meer van de volgende maatregelen:

  • Herorienteer of verplaats de ontvangstantenne.

  • Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.

  • Sluit de apparatuur aan op een ander circuit dan waarop de ontvanger is aangesloten.

  • Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-technicus voor hulp.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.